Mediepolicy

Mediepolicy för Västerås stadsbibliotek

Västerås stadsbibliotek har som verksamhetsidé att vara ditt tanke-ställe, platsen där dina tankar möter andras. Biblioteket är platsen där hela världens och historiens tankar finns samlade i litteraturen. Där kan du tanka tankar. Du möter andras tankar i litteraturen men också i samtal och diskussion. För att uppnå detta vill vi erbjuda ett brett utbud av medier i olika former, och med detta dokument vill vi visa hur vi arbetar med våra medier.

Definitioner

Medier: Böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film och spel, både i fysisk och i digital form.

Användare: Besökare på biblioteket, både fysiskt och digitalt.

Stadsbiblioteket: Västerås stadsbibliotek, bestående av huvudbiblioteket, stadsdelsbiblioteken på Bäckby, Råby, Önsta-Gryta, Skiljebo och Viksäng, samt bokbussen och webbplatsen.

Styrdokument

De dokument som främst påverkar Västerås stadsbibliotek är:

Bibliotekslagen (2013:801)

Biblioteksplan för Västerås stad, antagen av kommunfullmäktige 4 juni 2013

Utöver dessa finns flera internationella manifest som påverkar verksamheten på ett mer indirekt sätt. Ett exempel på sådan är Unescos folkbiblioteksmanifest, senast omarbetat 1994.

Bibliotekslagen säger i § 2 att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

I § 4 i bibliotekslagen står att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Folkbibliotekens utbud ska präglas av allsidighet och kvalitet, och särkskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar. Allmänheten ska på folkbiblioteket avgiftsfritt få låna eller få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.

Biblioteksplanen anger ett antal mål för folkbiblioteksverksamheten i Västerås. De som rör medier anger att det ska finnas en bredd i utbudet, både smalt och lättillgängligt samt traditionella såväl som nya medier. Det ska finnas medier som är anpassade till personer med annat modersmål än svenska. Biblioteket ska stödja människors behov och önskan att bilda sig och tillgängliggöra information i det format som användaren kan ta till sig. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och nya tekniker och metoder ska provas för de som inte kan ta sig till biblioteket.

 

Hur vi arbetar

Västerås stadsbiblioteks samling av medier är gemensam och används för låntagarnas bästa. Reservationsköerna är gemensamma och databaser kan oftast användas inom hela stadsbiblioteket.

Västerås stadsbibliotek är ett folkbibliotek med uppdrag att tillgodose de boende i kommunen med medier, information och mötesplatser. Vi har inte ansvar att fungera som skolbibliotek (oavsett utbildningsnivå) eftersom dessa har andra uppdragsgivare.

Stadsbiblioteket ska erbjuda ett rikt, varierat och aktuellt urval av medier. Våra inköp påverkas av gällande budget samt av inköpsförslagen som har hög prioritet och ska hanteras skyndsamt. Inköp av medier sköts i huvudsak av en mindre grupp bibliotekarier. Bibliotekspersonalen bedömer framför allt kvalitet, inte ämnet som sådant, och har det slutgiltiga ansvaret för att det blir en balans mellan olika ämnen. Stadsbiblioteket ska ha en tillåtande attityd. Det är viktigt att även kontroversiella åsikter och ämnen får finnas.

Vår målsättning är att vara snabba att testa nya medietyper och vara lyhörda för låntagares synpunkter vad gäller funktion och användbarhet.

 Vi tycker det är viktigt att vi visar våra medier och exponerar dem på ett tilltalande sätt.

Medier

Elektroniska resurser ersätter delvis papperstryck, men är än så länge mest ett komplement. Vi ska ta hänsyn till vad som finns elektroniskt när vi köper in medier. Stadsbiblioteket ingår i ett samarbete mellan Västmanlands folkbibliotek där företaget E-lib levererar tjänsten med elektroniska böcker.

Stadsbiblioteket erbjuder en stor mängd tidningar och tidskrifter. Flertalet finns på huvudbiblioteket. Stadsdelsbiblioteken har några mer populära tidskrifter samt lokaltidningen VLT och ibland även någon rikstidning. Vi ersätter eller kompletterar papperstidningar med tidningar i elektroniskt format.

Vi prioriterar personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda talböcker och boken kommer-service där medier levereras hem till personer som inte kan ta sig till biblioteket. Vi erbjuder även böcker på lätt svenska samt böcker med stor stil. Det finns möjlighet för alla talbokslåntagare att via biblioteket göra egna nedladdningar direkt från MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier.

Böcker på andra språk köps främst in till huvudbiblioteket men är gemensamma för hela stadsbiblioteket. Det språk som efterfrågas allra mest är engelska, både bland barn, ungdomar och vuxna. På andra språk köper vi främst in skönlitteratur, men prioriterar också faktaböcker på invandrarspråk. Eftersom Västerås är finskt förvaltningsområde prioriterar vi att köpa in finsk skön- och facklitteratur. Språk utöver skolspråken kan lånas kostnadsfritt från andra bibliotek.

Västmanlandssamlingens syfte är att förvärva, tillgängliggöra och bevara litteratur som handlar om Västmanlands län eller företeelser unika för Västmanlands län.

Stiftsbiblioteket är ett forskningsbibliotek med en samling av äldre böcker och handskrifter. Materialet har sina rötter i det medeltida domkyrkobiblioteket och 1600-talets gymnasiebibliotek i Västerås.  Den största delen av materialet kan endast studeras på plats i biblioteket.

Vi samarbetar med alla bibliotek i Sverige kring lån av böcker, så kallade fjärrlån. Vi både lånar ut till och lånar in från andra bibliotek. Vi fjärrlånar alla typer av medier om möjligt, men tar ut en mindre avgift för detta. Varje fjärrlåneansökan ses som ett inköpsförslag som bibliotekets personal tar ställning till. Kurslitteratur som finns på Mälardalens högskola kan inte fjärrlånas.

Vi kan ta emot gåvor men bibliotekspersonalen avgör om de ska behållas eller inte.

Gallring och magasinering

Västerås stadsbibliotek har riktlinjer för vad vi gallrar, d.v.s. tar bort ur våra samlingar. Vi gallrar medier som är trasiga och slitna, medier där innehållet är föråldrat och missvisande, eller där en nyare upplaga har kommit ut och den äldre inte behövs. Vi gallrar också sådant som inte har lånats under lång tid. Eftersom bibliotekens yta inte ökar ska mängden medier inte heller öka.

Stadsbibliotekets magasin, sparade böcker som inte står i den del av biblioteket som är öppen för allmänheten, finns på huvudbiblioteket. Här förvaras böcker som är viktiga för framtiden, exempelvis klassiker och sista exemplaret av böcker som är av intresse att bevara för ett folkbibliotek. Det kan även vara slitna böcker som ändå lånas men som är alltför slitna för att stå i vanlig hylla, eller flera exemplar av böcker där efterfrågan bedöms återkomma. De flesta böckerna i magasinet kan lånas hem.

 

theme-footer